Wykaz inwestycji zrealizowanych na terenie wsi Różanka w 2010 r.

 • remont kapitalny(nawierzchnia bitumiczna) drogi Różanka – Rakszawy w kierunku p. Gruszczyńskiego;
 • remont kapitalny(nawierzchnia bitumiczna) drogi Różanka – Tułkowice tzw. „Sarnówka” od posesji pp. Frodymów w kierunku Tułkowic;
 • remont kapitalny(nawierzchnia bitumiczna)drogi Różanka – Zawadka z udziałem środków z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
 • przebudowa przepustów przy drodze gminnej Różanka – Rola 4 szt., koło p. Konsura, przebudowa przepustu przy drodze „Sarnówka” koło posesji p. Szkołuta;
 • roboty ziemne, kopanie rowów przy drogach gminnych i wiejskich wraz z usuwaniem skutków powodzi;
 • zakup i transport kruszywa na utwardzenie dróg na terenie Różanki;
 • wykonanie chodnika przy drodze powiatowej na wysokości szkoły podstawowej w Różance;
 • remont kapitalny budynku Domu Ludowego wewnątrz oraz obejścia i placu wokół budynku(wykonanie m.in. klimatyzacji, centralnego ogrzewania, malowanie, utwardzanie placów);
 • wymiana lekkiego samochodu pożarniczego dla miejscowej jednostki OSP;
 • budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej(wykonanie konstrukcji stalowej sali wraz z przewiązką do budynku szkolnego), drobne remonty i naprawy obiektu wraz z infrastrukturą otaczającą tj. plac i ogrodzenie obiektu;
 • prace użyteczno – gospodarcze na terenie wsi wykonane przez 2 pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Gminy w ramach środków z biura Pracy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz przacownika zatrudnionego przez szkołę podstawową w ramach robót publicznych na terenie szkoły i wsi.

Czytaj więcej