Gospodarka

 Rolnictwo

wykresW gospodarce wsi dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne stanowią 75 % powierzchni wsi. Przeważającą część stanowią grunty orne, należące do III, IV i V klasy bonitacyjnej. Pozostały obszar zajmują pastwiska i łąki oraz niewielka ilość sadów. Prawie 18 % ogólnej powierzchni Różanki zajmują lasy i grunty leśne oraz zadrzewione. Cieszy fakt, iż nieużytki obejmują zaledwie 0,62 ha. Istniejące stosunki agrarne uwarunkowane są w dużej mierze kulturowo. Brak przemysłu wymusił niejako rozdrobnienie gospodarstw, będących podstawą utrzymania dla znacznej liczby mieszkańców. Po okresie odpływu ludności ze wsi do okolicznych miast w latach 70 – tych i 80 – tych, od kilku lat obserwuje się zjawisko odwrotne. Zmienił się jednak charakter działalności rolniczej, traktowanej obecnie jako drugą pracę. Na strukturę gospodarstw wpływa także zróżnicowane ukształtowanie terenu, utrudniające niekiedy wykorzystanie specjalistycznego sprzętu rolniczego. Jednak mimo tych ograniczeń zaznacza się obecnie tendencja do komasacji gruntów oraz specjalizacji produkcji rolniczej. Liczba gospodarstw rolnych zajmujących obszar powyżej 1 ha wynosi 175. Są to gospodarstwa wielokierunkowe, o złożonym profilu produkcji (produkcja roślinna ściśle zazębia się z produkcją zwierzęcą). W produkcji roślinnej przeważa uprawa czterech podstawowych zbóż, a szczególnie uprawa pszenicy ozimej. W uprawie okopowych dominują ziemniaki, zarówno jadalne jak i paszowe. W obrębie tej gałęzi produkcji nastąpiło w ciągu ostatnich lat przejście z uprawy buraka cukrowego na ziemniaki i buraki pastewne oraz na uprawy ogrodnicze. Produkcja zwierzęca to głównie odchów trzody i drobiu. Kilka gospodarstw zajmuje się hodowlą bydła mlecznego na większą skalę. Gospodarstwa rolne osiągają dobre wyniki produkcyjne, jest w nich stosowane nawożenie organiczne i mineralne – oparte na badaniach zasobności gleby, stosowany materiał siewny i sadzeniakowy posiada wysokie stopnie kwalifikacji. Rolnicy aktywnie uczestniczą w życiu wsi, chętnie podejmują współpracę z działającym w Różance Kółkiem Rolniczym.

Działalność produkcyjna i usługowa

tartak_maxNa terenie wsi działa kilka podmiotów gospodarczych o charakterze produkcyjnym i usługowym. Są to na ogół nieduże rodzinne firmy działające w branży remontowo – budowlanej. Ponadto zarejestrowane są także usługi transportowe, pielęgniarskie, rolnicze, pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz tartacznictwa . Mieszkańcy Różanki mają możliwość zaopatrywania się w towary spożywcze jak również przemysłowe w funkcjonujących na terenie wsi 2 sklepach. W okresie letnim i jesiennym działają w Różance punkty skupu owoców i warzyw.