Lokalizacja

lokal_maxWieś Różanka położona jest w środkowej części Pogórza Strzyżowskiego, w kotlinie otoczonej z trzech stron wzgórzami o średniej wysokości 300 m npm. Najwyższe z nich osiągają w rejonie granic z Niewodną i Szufnarową wysokość 364 m npm, przy czym kulminacja, leżąca tuż poza granicami Różanki, osiąga wysokość 436 m npm. Wzgórza te oddzielają na południu kotlinę różańską od szerokiej doliny Wisłoka, a na zachodzie stanowią naturalne przedłużenie rozległego masywu z kulminacją w rejonie Pasma Klonowej Góry.
Środkową część kotliny zajmują łąki, ciągnące się wzdłuż rzeki od wieków zwanej Różą, Roszaną, a obecnie Różanką. Jest to rzeka typowo podgórska z charakterystycznymi, okresowymi, gwałtownymi przyborami wód, szczególnie na przedwiośniu, w czasie topnienia śniegu i podczas letnich burz. Występują wtedy lokalne podtopienia i zalewy niżej położonych terenów, zlokalizowanych głównie w części dolnej, sąsiadującej z Grodziskiem, jak i w samym Grodzisku. Przeważająca część wód spływa do Wisłoka i tylko z niewielkiego obszaru położonego przy granicach z Nawsiem i Szufnarową wody należą do zlewni Wisłoki. Sama rzeka Różanka posiada kilka ważniejszych dopływów, do których należą prawobrzeżne potoki: Rachwałka, Szkołutka i Wójciczka. Z lewobrzeżnych można wymienić potok Bukowy, zbierający wody z północno – wschodniej części wsi, w tym z największego różańskiego kompleksu leśnego Bukowego Lasu. Przeważająca część tych cieków ma charakter naturalny, z nadbrzeżnymi zaroślami.

 

las_maxNa terenie wsi nie zlokalizowano do tej pory ważniejszych bogactw naturalnych. Jedynie znajdujące się w niektórych miejscach pokłady gliny mogą stanowić surowiec do wyrobu ceramiki budowlanej. Budowa geologiczna jest typowa dla tej części Pogórza Karpackiego. Częstym zjawiskiem są osuwiska ziemne, które powodują wiele szkód w zagospodarowaniu wsi. Z tego też względu wiele miejsc zajmują dzikie pastwiska sukcesywnie przeznaczane pod zalesienia. Pomimo to znaczny obszar wsi zajmują grunty orne położone na łagodniejszych stokach i wierzchowinach oraz trwałe użytki zielone zlokalizowane głównie na terenach nadrzecznych. Pozostałościami dawnych naturalnych obszarów leśnych jest Las Bukowy, Las Ryniówki i Las Bakonka, a także kilkanaście mniejszych obszarów porośniętych lasem.

Teren  wsi, ze wschodu  na zachód  rozciąga się  na przestrzeni  ok.  7 km, a z południa na północ 5 km. Obszar ten zajmuje 985,96 ha. Sąsiednimi miejscowościami są wsie: od wschodu Grodzisko, od południa Tułkowice, Kożuchów i Niewodna, od zachodu Szufnarowa, a od północy Nawsie i Zawadka. Osią wsi Różnka jest biegnąca południowymi stokami wzgórz północnej części, główna droga Strzyżów – Różanka, która w centrum wsi łączy się z drogą Różanka – Kalembina.

Klimat tych terenów jest umiarkowany,  podgórski z najwyższymi temperaturami  w lipcu i sierpniu, i najniższymi w grudniu i styczniu. Specyfiką tutejszego klimatu są późnowiosenne (do połowy maja) i wczesnojesienne (połowa września) silne przygruntowe przymrozki, wyrządzające duże szkody w rolnictwie i sadownictwie. Nasłonecznienie i opady w granicach normy. Średnia roczna opadów kształtuje się na poziomie 700 – 800 mm. Okres wegetecyjny trwa średnio od połowy marca do końca października. Dominują wiatry zachodnie, rzadziej południowe i wschodnie.