Sprawozdanie finansowe z zadań w roku 2013

Informacja dla mieszkańców wsi  na temat realizacji zadań gospodarczych i wykorzystania środków finansowych za 2013r. na terenie sołectwa Różanka:

– w dziale Transport (drogi) z funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 8 893,20 zł na zakup klińca w ilości 96,43 tony, tłucznia w ilości 54,2 tony, kwotę 5 996,25 zł na kopanie rowów przy drogach gminnych, ze środków budżetu gminy wykorzystano kwotę 7 550,48 zł na zakupy materiałów (kruszywa, klińca, tłucznia, wysiewki tłuczniowej, rury i korytka), kwotę 17 880,53 zł na remonty na drogach gminnych na terenie wsi Różanka. Łącznie wydatkowano 25 431,01 zł z budżetu gminy i 14 889,45 zł ze środków funduszu sołeckiego, ogółem kwota 40 320,46 zł

– w dziale Gospodarka komunalna i mieszkaniowa wykorzystano kwotę 41 884,76 zł na budowę zbiornika na wodę pitną , 8 476,00 zł na wykonanie wiatrołapu przy budynku mieszkalnym w Różance drobne remonty i zakupy do DL Różanka za kwotę 1 409,19 zł, ogółem kwota 51 769,95 zl

– w dziale Promocja Gminy z funduszu sołeckiego wykorzystano kwotę 1 500,00 zł na wykonanie kalendarza dla wsi Różanka i kwotę 1 000,00 zł na utrzymanie strony internetowej wsi Różanka, ogółem kwota 2 500,00 zł

– w dziale Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa wykorzystano kwotę
z budżetu gminy i dotacje pozabudżetowe 17 795,30 zł na utrzymanie jednostki OSP Różanka, zakupy, remonty i usługi, ogółem kwota 17 795,30 zł

– w dziale Oświata przy remoncie i zakupach Sz.P. Różanka wydatkowano 15 175,00 zł,
i 5 000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego na zakup sprzętu sportowego na salę gimnastyczną, na remonty i zakupy przy szkole filialnej w Niewodnej wydatkowano kwotę 3 230,00 zł, ogółem kwota 23 405,00 zł

Podsumowując powyższe były to już mniejsze inwestycje niż w roku poprzednim ale
i tak wydatkowano na realizację zadań gospodarczych  i inwestycyjnych kwotę:135 790,71 zł